„Temeljem čl. 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine br.: 74/14 ) i odredbi čl. 14. Zakona o sportu ( 71/06, 150/08, 124710, 124/11, 85/15,86/12 i 94/13 ) te članka 21. Statuta, Skupština Jedriličarskog kluba “Opatija” održana 28. rujna 2015. god., donosi

S T A T U T
JEDRILIČARSKOG KLUBA “OPATIJA”

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom sportske udruge Jedriličarskog kluba „ Opatija „ utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguravanja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima sportskog kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora sportskog kluba, međusobnim pravima i obvezama sportskog kluba i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja sportskog kluba, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja sportskog kluba, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar sportskog kluba te drugim pitanjima od značaja za sportski klub.

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Jedriličarski klub “Opatija”,
SkraćenI naziv je: J.K. Opatija.
Naziv Kluba na engleskom jeziku glasi: Sailing Club Opatija,
Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi S.C.Opatija.
Adresa sjedišta je: Zert 1, 51410 Opatija.
Jedriličarski klub „Opatija“ je amaterski sportski klub.

Članak 3.

Područje djelovanja je Grad Opatija i Primorsko-goranska županija.

Klub temelji svoj osnutak na tradiciji UNION JACHT CLUB QUARNERO – ABBAZIA (1887. – 1911.) osnovanog 21.12.1887. u Opatiji. Klub je pravni sljednik Brodarskog društva “ILLYRIA” – Opatija (1911. – 1924.), Societa canottieri Abbazia (1924. – 1945.), Fiskulturnog društva “Opatija”, Jedriličarsko kluba “Jedro” učlanjenog u Narodnu tehniku sekciju: JEDRILIČARI (1945. – 1949.) Jedriličarskog društva “JADRAN” Opatija (1949. – 1994.), te YACHT CLUB OPATIJA do 1998. godine.

Članak 4.

„Jedriličarski klub “Opatija” je sportska udruga za natjecanje – amaterski sportski klub registriran u registru sportskih djelatnosti koji se vodi kod ureda za opću upravu Županije primorsko goranske i u Registru udruga RH.

Sportski klub je neprofitna pravna osoba.“

Članak 5.

Rad kluba je javan i isključuje svaki vid diskriminacije klupski, rasni, nacionalni, etički, spolni, vjerski, politički i drugi, te ne dopušta ograničavanje prava i sloboda čovjeka i građanina“.

Javnost rada ostvaruje se obavještavanjem članova o sveukupnosti rada Kluba, a posebno o ostvarivanju programa rada i djelatnosti Kluba najmanje kroz bilten Kluba, putem tiska i sredstava javnog informiranja.

Članak 6.

Klub ima svoju zastavu i pečat.

Zastava je sljedećeg oblika i boje: trokutasta zastava omjera stranica 1 : 2, razdijeljena po svojoj visini sredinom, valovitom bijelom crtom, u dvije osnovne boje, crvenu i plavu. Prva četvrtina zastave, po bazi je ispunjena s jednim bijelim trokutom koji predstavlja stilizirano jedro.

Pečat je okrugao, promjera trideset mm s ukrug upisanim nazivom JEDRILIČARSKI KLUB OPATIJA i SAILING CLUB. U sredini pečata vodoravno je upisano ime sjedišta Kluba: OPATIJA.

Način uporabe i zaštita simbola određena je posebnim pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor.

Članak 7.

Klub se dragovoljno udružuje u Hrvatski jedriličarski saveza, Sportski savez Grada Opatije i Sportski savez Primorsko-goranske županije. Odluku o udruživanju donosi Skupština kluba.

Članak 8.

Predsjednik Kluba i dvoje dopredsjednika Upravnog odbora su osobe ovlaštene za zastupanje Kluba.
Ovlasti u zastupanju kluba mogu imati samo osobe za koje ne postoje zapreke i ograničenja u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o sportu.

2. CILJEVI: PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9.

Temeljna djelatnost Jedriličarskog kluba „ Opatija je obavljanje sportskih djelatnosti propisanih Zakonom o sportu ( Nn 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 85/15,86/12 i 94/13 ) kroz sudjelovanje članova u sportskim natjecanjima-regatama u zemlji i inozemstvu, sportskoj obuci – treninzima, sportskoj rekreaciji, organizaciji i vođenju natjecanja – regata, upravljanja sportskim objektima, te promicanje i poticanje sporta i rekreacije.

Članak 10.

Djelatnosti kluba su:

 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima
 • sportska priprema
 • sportska rekreacija
 • sportska poduka
 • organiziranje i vođenje sportskog natjecanja
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • organiziranje izvanastavne školske sportske aktivnosti i studentske sportske djelatnosti

Sportske djelatnosti Jedriličarskog kluba „ Opatija „ prema Klasifikaciji djelatnosti udruga ( NN 4/2015 ) su:

 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima (12.1)
 • sportska priprema (12.2)
 • spotska rekreacija (12.3)
 • sportska poduka (12.4)
 • organiziranje i vođenje sporstskog natjecanja (12.5)
 • upravljanje i održavanje sportskih građevina (12.6)
 • organiziranje izvan nastavne školske sportske aktivnosti i studentske sportske aktivnosti (12.11)

Članak 11.

Sportske aktivnosti iz čl. 10. Statuta Jedriličarskog kluba „ Opatija „ ostvaruju se:

 • sustavnim planiranjem obavljanja sportske djelatnosti,
 • poticanjem razumjevanja i usvajanjem etičkih vrijednosti, pravednosti i samopoštovanja kao i poštovanja drugih
 • usvajanjem načela tolerancije i odgovornosti pojedinca prema samom sebi i drugima,
 • osposobljavanjem članova kluba – sportaša za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 • promicanjem svekolikog jedriličarskog sporta, razvoja olimpijskih klasa i nacionalnih klasa, te ostalih međunarodnih klasa sukladno prijedlozima hrvatskog jedriličarskog saveza i upravnog odbora udruge,
 • stvaranjem temelja za daljnji razvoj jedriličarskog sporta kraćim programima aktivnosti poput ograniziranja škole jedrenja za djecu i mladež,
 • ostvarivanjem i razvijanjem suradnje s drugim sportskim klubovima, sportskim savezima i zajednicama sportskih klubova i saveza,
 • organiziranjem sportskih natjecanja na svim razinama,
 • organizacijom i razvojem društvenog života u klubu,
 • razvitkom i promicanjem tehničke kulture, modelarstva i maketarstva kao i jedrenja radio upravljanim jedrilicama,
 • sudjelovanjem u borbi protiv korištenja nedozvoljenih supstanci i zabranjenih postupaka u jedriličarskom sportu u skladu sa pozitivnim propisima i usvojenim etičkim načelima u sportu,
  informiranjem javnosti o radu udruge putem tiska, interneta i elektroničkih medija

Članak 11.a

Radi ostvarivanja sportske djelatnosti klub može u skladu sa zakonom poduzimati sljedeće radnje:

 • zahtjevati i dobivati bilo koje informacije, privilegije, koncesije, licence ili ovlaštenja od države, Primorsko-goranske županije, Grada Opatije i općina na području Primorsko-goranske županije, te Hrvatskog jedriličarskog saveza i drugih tijela sa svrhom omogućavanja obavljanja svojih zadaća i suprostavljanja bilo kojem postupku ili primjenama koji mogu direktno ili indirektno ugroziti interese Kluba,
 • pružati pomoći bilo koje vrste bilo kojoj športskoj udruzi, tijelu ili osobi koju zanima ili je povezana s jedrenjem u bilo kojem obliku,
 • kupovati, uzimati u „leasing“, zamjenjivati, unajmiti, zakupiti ili pribaviti vlasništvo, prava ili privilegije koje Klub može smatrati potrebnim i pogodnim u promociji i ispunjenju svojih zadaća i ciljeva,
 • prodavati, davati u najam, zakup, staviti pod hipoteku sve i svako vlasništvo ili imovinu Kluba,
 • učlaniti se u udruženja i tijela radi osiguranja svog djelovanja u skladu sa zakonima,
 • obavljanje gospodarskih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava.

Članak 11.b

Gospodarske djelatnosti koje obavlja Jedriličarski klub „ Opatija „ prema Klasifikaciji djelatnosti udruga ( NN 4/2015) su:

 • iznajmljivanje poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti fizičkim i pravnim osobama (4.11),
 • iznajmljivanje vezova na korištenju sportskog kluba članovima (4.11),
 • izdavanje sportske opreme i plovila u najam (4.11),
 • prodaja rashodovane donirane opreme i plovila (4.11),
 • organiziranje naplatnih tečajeva jedrenja za osobe koje nisu članovi Udruge (4.11),
 • organizacija regata (4.11)
 • povremena organizacija izleta i paket aranžmana u trajanju od najviše dva dana sa jednim noćenjem (4.7),
 • pružanje usluge dizanja, spuštanja i pranja plovila (4.11),
 • ugostiteljska djelatnost posluživanje hrane i pića (4.9)

Za obavljanje navedenih gospodarskih djelatnosti sportski klub je sukladno posebnim propisima kojima je određeno obavljanje pojedine gospodarske djelatnosti dužan ishoditi sva potrebna prethodna odobrenja nadležnih upravnih tijela o ispunjavanju zakonskih uvjeta za obavljanje određene gospodarske djelatnosti.

Gospodarske djelatnosti Jedriličarski klub „ Opatija „ obavlja radi ostvarivanja prihoda koji se mora utrošiti isključivo za obavljanje i unapređenje sportskih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni statutom, dok je zabranjeno obavljanje gospodarske djelatnosti radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Jedriličarski klub u „ Opatiji „ sukladno Zakonu o sportu može osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti.

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

Članom Jedriličarskog kluba „Opatija“ može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno zakonu i statutu.

Članovi su redovni, mladi i počasni.

Članom se postaje upisom u popis članova koji vodi dopredsjednik kluba.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu ( nazivu ) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja klubu, adresi stanovanja, broju telefona, mail adresi ukoliko postoji, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova je uvjek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 13.

Članovi su:

 • redovni
 • mladi,
 • počasni

Redovni član je poslovno sposobna osoba koji upisom stječe:

 • pravo na člansku iskaznicu,
 • mogućnost treniranja, natjecanja i stručnog usavršavanja,
 • pravo predlaganja novih članova,
 • pravo korištenja klupskih prostorija u skladu s kućnim redom Kluba,
 • pravo nošenja uniforme Kluba ili klupskih obilježja,
 • pravo biranja i da bude biran u Upravni odbor Kluba i druga tijela Kluba,
 • pravo na vijanje klupske zastave, oznake kluba i ispisa imena Kluba na jedrilici ukoliko je posjeduje te pravo upisa svoje jedrilice u registar Kluba.

Mladi članovi Kluba su osobe od 7 – 18 godina života. Mladi članovi imaju sva prava i dužnosti kao i redovni osim što ne mogu sudjelovati u radu Skupštine.

Počasnim članom Kluba može postati svaka osoba koja je tijekom svog rada dala izuzetan doprinos razvoju Kluba i športa. Predlaže ih Upravni odbor, a potvrđuje Skupština. Imaju sva prava kao i redovni članovi osim što nemaju pravo glasa u Skupštini. Pravo glasa u Skupštini imaju ako uplate članarinu.

Članak 14.

Svi članovi moraju poštivati Statut Kluba, pravilnike i odluke tijela upravljanja Kluba te, s izuzetkom počasnih, plaćati godišnju članarinu, koja za mlade članove iznosi polovicu članarine redovnog člana.

Visinu članarine određuje upravni odbor sportskog kluba, a potvrđuje Skupština.

Pravo, obveza i odgovornost članova su bavljenje aktivnostima kluba, sudjelovanje u upravljanju poslovima kluba, čuvanje i podizanje ugleda kluba, čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza, plaćanje članarine.

Članu koji nije platilo članarinu uskraćuju se sva prava dok ne podmiri svoje obveze. Upravni odbor mora iz popisa članica brisati člana koji trideset dana nakon dobivene opomene ne plati članarinu koju duguje duže od godinu dana. Brisani član može ponovno zatražiti primanje u članstvo pod uvjetom plaćanja svih prijašnjih dugovanja.

Članak 15.

Članstvo se može prekinuti voljom člana koji o tome mora u pismenom obliku izvijestiti Upravni odbor prije 31. ožujka, u protivnom je obvezan platiti članarinu za tekuću godinu.

Svi članovi su odgovorni za svoj rad i protiv njih se može pokrenuti stegovni postupak i mogu biti kažnjeni.

Članovi kluba mogu odgovarati za lakše i teže stegovne prijestupe propisane stegovnim pravilnikom Hrvatskog jedriličarskog saveza – HSJ-a do donošenja posebnog pravilnika o stegovnoj odgovornosti kluba.

Članak 16

Članstvo u Klubu može prestati:

 • dobrovoljnim istupanjem,
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem iz Kluba ukoliko se ustanovi da radom i ponašanjem šteti ugledu Kluba,
 • smrću.

4. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela upravljanja Kluba su:

 1. Skupština,
 2. Predsjednik
 3. Upravni odbor,
 4. Nadzorni odbor,
 5. Stegovna komisija.

1. Skupština Kluba

Članak 18.

Skupština je najviši organ upravljanja u Klubu, a sačinjavaju je redovni članovi.

U radu skupštine mogu sudjelovati punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti i maloljetne osobe starije od 14. godina učešćem u raspravljanju prema predviđenom dnevnom redu, time da punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati i u odlučivanju svojim pravom glasa koje pravo na skuštini ostvaruju putem svog zakonskog zastupnika.

Članak 19.

Skupština donosi odluke na svojim sjednicama. Sjednica Skupštine može biti redovna, izvanredna i izborna.

Redovna sjednica Skupštine se održava jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor Kluba, te određuje mjesto, vrijeme i dnevni red.
Izborna Skupština se održava svake četvrte godine.

Izvanredna Skupština se saziva:

 • odlukom Upravnog odbora Kluba,
 • na zahtjev 2/3 ukupnog broja članova Kluba,
 • na zahtjev Nadzornog odbora.

Izvanrednu Skupštinu saziva Upravni odbor Kluba najmanje 3 (tri) dana prije održavanja, a 15 (petnaest) dana od podnijetog zahtjeva. Sastav izvanredne Skupštine isti je kao i redovni. Izvanredna Skupština odlučuje isključivo o pitanjima radi kojih je sazvana.

Izuzetno kada Upravni odbor na zahtjev 2/3 članova ne sazove izvanrednu Skupštinu ista može biti sazvana od predlagača u roku 15 dana od podnesenog zahtjeva .

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina članova, u protivnome, Skupština se odlaže za 30 (trideset) minuta, a nakon toga pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 30% članova Skupštine. Odsutnost minimalnog broja članova od 30%, obvezuje otkazivanje Skupštine i njeno ponovno zakazivanje za 30 (trideset) dana.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova osim odluke o prestanku rada kada je potrebna suglasnost 2/3 ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju isteka mandada tijelima uduge skupštinu kluba saziva zadnja osoba koja je upisana u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba, prije isteka mandata tijelima udruge.“

Članak 21.

Skupština kluba:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
 • bira i razrješava Predsjednika
 • bira i razrješava druga tijela kluba
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku određenom u čl. 19. Statuta, a izvanredne prema potrebi.

2. Predsjednik

Članak 22.

Predsjednika Kluba bira Skupština iz redova redovnih članova. Za njegovu kandidaturu potrebna je potpora 5 ( pet ) redovnih članova.

Predsjednik kluba je osoba ovlaštena za zastupanje kluba koja odgovara za zakonitost rada udruge i vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i ostalim aktima udruge.

Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Mandat predsjednika kluba traje četiri godine.

U slučaju spriječenosti, predsjednika kluba zamjenjuje jedan od dopredsjednika upravnog odbora

3. Upravni odbor

Članak 23.

Upravni odbor ima Predsjednika , 2 (dva) dopresjednika i 4 (četiri) člana koje bira Skupština. Upravni odbor iz svojih redova bira dopredsjednike Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine. Ukoliko pojedini član Upravnog odbora prestane obavljati funkciju prije isteka njegovog mandata Upravni odbor ima pravo izabrati novog člana čiji izbor potvrđuje Skupština na svojoj sljedećoj sjednici.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Upravni odobor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te o svom radu vodi zapisnik. Upravni odbor donosi pravovaljane odluke uz nazočnost natpolovične većine članova. Odluke se donose nadpolovičnom većinom.

Rad Upravnog odbora je javan, osim u slučajevima kada Upravni odbor odluči drugačije.

Članak 24.

Upravni odbor:

 • upravlja radom Kluba između sjednica Skupštine,
 • provodi zaključke Skupštine,
 • tumači Statut,
 • donosi program rada, te plan prihoda i rashoda,
 • imenuje članove tehničko-takmičarske komisije,
 • imenuje tajnika Kluba, koji je odgovoran za provedbu zaključaka Upravnog odbora i svih
 • administrativnih poslova i koji je za svoj rad odgovoran predsjedniku Kluba,
 • odlučuje o imenovanju predstavnika Kluba u tijelima saveza gdje je Klub pridruženi član,
 • donosi odluke na žalbe članova,
 • osniva odbore i komisije koje drži potrebnim,
 • donosi pravilnike i podnosi Skupštini na potvrdu,
 • predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i pravilnika,
 • prima nove članove u privremeno članstvo do potvrde u Skupštini,
 • zasniva radni odnos sa svim osobama na radu u Klubu u bilo kojem svojstvu,
 • dodjeljuje priznanja osobama i organizacijama
 • donosi odluku o sazivanju skupštine (redovne,izborne,izvanredne,svečane)
 • bira likvidatora udruge

4. Nadzorni odbor

Članak 25.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine. Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost trošenja sredstava Kluba,
 • nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Kluba,
 • nadzire zakonske, ugovorne i druge obveze Kluba,
 • predlaže mjere koje treba poduzeti radi sprječavanja i uklanjanja nepravilnosti u radu.
 • podnosi zahtjev za sazivanje izvanredne skupštine ukoliko utvrdi težu povredu statuta ili zakona od strane predsjednika ili upravnog odbora.

Nadzorni odbor o svome radu podnosi izvještaj Skupštini Kluba.

5. Stegovna komisija

Članak 26.

Stegovna komisija ima 3 (tri) člana koje bira Skupština. Mandat članova Stegovne komisije traje 4 (četiri) godine. Članovi Stegovne komisije iz svojih redova biraju predsjednika.

Stegovna komisija rješava povrede Statuta i povrede discipline na prijedlog Upravnog odbora i predsjednika Kluba, a u skladu sa zakonskim odredbama i Disciplinskim pravilnikom Hrvatskog jedriličarskog saveza.

Disciplinske mjere koje se mogu izreći su: opomena, javna opomena, isključenje.

Član protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ima pravo u roku od 8 (osam) dana uputiti žalbu na odluku Stegovne komisije Upravnom odboru.

U slučaju da član protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak nije zadovoljan odlukom Upravnog odbora, može, u roku od 8 (osam) dana uputiti žalbu na odluku Upravnog odbora Skupštini kluba. Odluka Skupštine je konačna.

Prijavu prekršaja podnosi Upravni odbor ili predsjednik Kluba.

5. ODREDBE O IZBORU I OPOZIVU

Članak 27.

Izbor predsjednika Kluba se obavlja javnim glasovanjem u pravilu između kandidata, koji su do tri dana prije Izborne Skupštine dostavili valjane kandidature iz članka 22.

Za predsjednika Kluba izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova uz uvijet da je to ujedno i natpolovična većina glasova nazočnih članova.

Ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova, u drugi krug glasovanja ulaze dva kandidata s najvećim brojem glasova i tada je izabran kandidat koji je dobio više glasova.

Dopredsjednika i članove upravnog odbora iz redova Zastupnika predlaže Predsjednik, a skupno bira Skupština. Ukoliko Skupština ne izabere predložene članove Predsjednik predlaže nove i izbor se ponavlja.

Izbor članova svih ostalih tijela vrši sa javnim glasovanjem, a izabrani su kandidati koji su dobili največi broj glasova nazočnih članova.

Mandat u svim tijelima kluba traje 4 godine.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.

Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom, odlukama tijela Kluba ili zakonom.

Opoziv se u pravilu vrši javnim glasovanjem , osim ako ovim statutom nije drukćije propisano.

Prijedlog za opoziv predsjednika Kluba mogu podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/2 članova Skupštine Kluba.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog ili Nadzornog odbora može podnijeti predsjednik ili 1/2 članova Skupštine Kluba.

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Kluba odnosno član tijela Kluba opozvan je ako je za opoziv glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela Kluba mandat traje do isteka mandata članova ostalih tijela Kluba.

Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor tada se razrješuju sva tijela Kluba i biraju se nova tijela Kluba na puni mandat.

Svaki član tijela Kluba može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

6.IMOVINA KLUBA

Članak 28.

Imovinu udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima , novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, obavljanjem djelatnosti sukladno članku 31. zakona o udrugama ( NN 74/14 ), financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te fondova i inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge u skladu sa zakonom.“

Članak 29.

Sredstva za obavljanje športske djelatnosti ostvaruju se iz proračuna Grada Opatije, Primorsko-goranske županije, općina na području Primorsko-goranske županije, te državnog proračuna.

Osim navedenih, sredstva se ostvaruju i iz članarine, donacija, sponzorstva, reklame, usluga i iz djelatnosti trgovačkih društava u vlasništvu.

Ostvarena dobit isključivo je namijenjena djelatnosti Kluba, sukladno zakonu.

Financijskim planom se utvrđuju sredstva i njihova namjena za rad Kluba za svaku godinu. Financijski plan se donosi za narednu godinu.

Osnova za izradu plana su plan natjecanja i godišnji planovi i programi rada Kluba.

Financijski plan, periodične obračune i završni račun priprema odgovarajuća stručna služba. Izvršenje financijskog plana kontrolira se razmatranjem periodičnih obračuna i završnog računa na Upravnom odboru kluba.

Članak 30.

Financijsko-materijalno poslovanje vodi se u skladu sa zakonom, a prema odredbama i odlukama koje o financijsko-materijalnom poslovanju donosi Upravni odbor i Skupština Kluba.

8.RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOB NADLEŽNOSTI

Članak 31.

Član nadzornog odbora udruge ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja udrugom.

Sukob interesa u udruzi ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sukoba interesa skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge, čiji će se sastav, mandat i način odlučivanja urediti posebnim pravilnikom koji predlaže upravni odbor, a donosi skupština udruge.

Arbitražno vijeće na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi sukob interesa, a po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

9. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 32.

Udruga prestaje postojati:

 1. odlukom skupštine o prestanku rada koja se odluka donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova,
 2. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem o čemu odluku donosi skupština dvotrećinskom većinom glasova,
 3. protekom dvostruko više vremena od vremaena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge,
 5. pokretanjem stečajnog postupka
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donjelo odluku o prijemu novih članova“

U slučaju prestanka rada Kluba, ostatak imovine nakon podmirenja svih dugova ili obveza ne može se podijeliti između članova ili otuđiti na bilo koji način već se ustupa Gradu Opatija u cijelosti.

Članak 32.a

„Likvidatora imenuje i opoziva skupština iz redova redovnih članova udruge, bez ograničenog trajanja mandata do donošenja odluke o opozivu.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Upravni odbor donijet će Pravilnike za koje je ovlašten ovim Statutom u zakonskom roku.

Članak 34.

Statut Jedriličarskog kluba „Opatija“ primjenjuje se od dana donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jedriličarskog kluba „ Opatija „ 28. rujna 2015. god.

Predsjednik
Jedriličarskog kluba “Opatija”
Mario Šikić